Monthly Archives: May 2022

vindkraftfåglar

Vindkraftetablering och fåglar

Förnyelsebar energi är ett hett ämne i Sverige. Det finns starka åsikter som både talar för och emot vindkraft och etablering av fler vindkraftsparker. Ett ämne som har fått stor uppmärksamhet både i folkmun och i media är vindkraftsetablering och fåglar. Det har nämligen visat sig att det inte är helt oproblematiskt.

Hög dödlighet bland rovfåglar

Vindkraftetablering har visat sig störa fåglarna mer än man först trodde. En felplacerad park med vindkraftverk kan göra att fåglar drabbas hårt av kollisioner och det leder i sin tur till att många fåglar dör och artbeståndet minskar. Undersökningar från Norge, USA och Spanien visar att rovfåglar, som ofta är utrotningshotade, till exempel gåsgam, havsörn, kungsörn och tornfalk, drabbas extra hårt. Felaktigt placerade vindkraftverk kan även leda till att ovärderliga häckplatsområden försvinner.

Rätt placering är a och o

Å andra sidan finns det även studier som visar att vindkraftetablering kan han en minimal inverkan på både fågelliv och andra naturvärden. Det hela handlar om att placeringen av vindkraftsparken måste vara genomtänkt och vald med försiktighet och omsorg. Så länge vindkraftsindustrin lokaliseras till sådana platser har de en positiv inverkan på miljön vilket i förlängningen också leder till förbättrade livsförhållanden för fåglarna.

Finns det vilja finns det lösningar

Vad behövs då göras för att komma till rätta med problemet och få en lösning som fungerar för både människor och djur? Sedan 2009 finns det en policy gällande vindkraftverk, utfärdad av fågelskyddsföreningen BirdLife Sverige, som fungerar som ett vägledande dokument för fågelskyddsfrågor vid etablering av vindkraft. I denna kan branschfolk inom vindkraftverkssektorn läsa om vilka inventeringar av fågellivet som kan krävas och på vilket sätt de ska genomföras. Här står också hur resultatet av inventeringen ska redovisas, riktlinjer för kontrollprogram med mera. Genom att arbeta med naturen istället för mot naturen går det att hitta lösningar som fungerar för både vindkraftetablering och fåglar.