Fågelhybrid hittad i Finland

En ovanlig och intressant upptäckt av en fågelhybrid har hittats i Finland, Järpipa. En trolig anledning kan vara att tillgången på mat varit begränsad och att arterna därför tillbringat tid i samma område. Däremot är det väldigt ovanligt att intressera sig för en annan art, men klart kan vara att lockrop och sång påminner om varandra. Det är två honor och en hane som setts på en gård i Sattasjokidalen.

Järpe + Ripa = Järpipa

Järpe och ripa tillhör båda släktet fasanfåglar, men därifrån skiljer de sig åt. Järpe är en liten skogshöna, medan ripa är en hönsfågel. Båda fåglarna är en delikatess och jagas norröver i Norden sedan lång tid tillbaka. I början av 1900-talet så var det vanligt för småbönder att jaga ripa och då främst längs med fjällkedjan. Med hjälp av DNA prover har det konstaterats att modern är en järpe och fadern en dalripa eller fjällripa.

Överlevnad och trivsamma landskap

Det är svårare för hybrider än vanliga fåglar att överleva. Det beror på att förökningen inte sker lika naturligt. De riskerar att äggens kvalité blir sämre, inte kläcks eller att deras avkomma inte bli fertila. DNA prover kommer inom kort även att berätta vem fadern verkligen är. Ripan har en varm fjäderdräkt och även fötterna är fjäderbeklädda. Dalripan är något större och har en kraftigare näbb. Fjällripa lever i högalpina områden medan dalripan trivs i fjällbjörkskog och skogsland.

Andra fågelhybrider och anledningar att de blir till

En annan fågelhybrid är den mellan gul- och citronärla i Sverige. Det beror på att citronärlona haft svårt hitta en partner av samma art. När det gäller järpipan blev hybriden troligast till för att det var ett dåligt bärår 2018, så många fåglar drogs till samma område. Trots ovanligheten så är de arter vi vanligtvis sett hybrider av gäss, trutar och rovfåglar. Överlevnad och fortplantning är en stark drift.